ALGEMENE VOORWAARDEN DEELNEMERS

 Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de onderstaande woorden de betekenis die daarachter zijn weergegeven:

1. BorderRun: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BorderRun B.V,  gevestigd te Baljuwlaan 36, 4541 EG, Sluiskil, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 83694463;

2. Deelnemer: de consument die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (natuurlijke persoon) en zich inschrijft voor een evenement van BorderRun op de website;

3. Partijen: BorderRun en de deelnemer gezamenlijk;

4. Overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen partijen aangaande een evenement;

5. Evenement: iedere activiteit georganiseerd door BorderRun;

6. Voertuig: een voertuig dat deelneemt aan het evenement doordat een deelnemer het voertuig tijdens het evenement berijdt;

7. Beeldmateriaal: foto’s, video’s en overig beeldmateriaal;

8. Website: de website die is verbonden aan de domeinnaam https://www.border-run.nl ;

9. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van BorderRun.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, werkzaamheden en rechtsbetrekkingen tussen de deelnemer en BorderRun.

2. BorderRun is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen. De wijziging zal via de website of op een andere wijze aan de deelnemer bekend worden gemaakt.

3. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten waarbij voor de uitvoering daarvan derden worden betrokken.

4. Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze algemene voorwaarden worden vervangen door een nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.

Artikel 3 Aanbieding

1. Alle aanbiedingen ten aanzien van evenementen van BorderRun zijn vrijblijvend.

2. Een aanbieding van BorderRun bevat een nauwkeurige en volledige omschrijving van het aangeboden evenement. Een aanbieding bevat in ieder geval de: a. prijs; b. kenmerken van het evenement.

3. BorderRun wordt niet aan aanbiedingen gehouden indien deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

4. De in een aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders is vermeld.

Artikel 4 Registratie en overeenkomst

1. De deelnemer kan een aanbod van BorderRun aanvaarden door zich op de website in te schrijven voor het betreffende evenement. Hierbij dient de deelnemer juiste en volledige informatie op te geven die geen inbreuk maakt op rechten van anderen.

2. Een persoon dient minimaal 18 jaar te zijn om zich te kunnen inschrijven.

3. De deelnemer verklaart dat alle gegevens die de deelnemer bij de inschrijving of op enig ander moment aan BorderRun verstrekt of heeft verstrekt waar, nauwkeurig, actueel en volledig zijn en de deelnemer verplicht zich om – indien nodig – wijzigingen met betrekking tot de gegevens aan BorderRun door te geven zodat de deelnemer garandeert dat de gegevens waar, nauwkeurig en volledig blijven. BorderRun is niet gehouden om een gericht onderzoek te doen naar de juistheid en volledigheid van de door de deelnemer verstrekte informatie.

4. BorderRun is gerechtigd om de inschrijving af te wijzen. De afwijzing maakt BorderRun binnen 10 werkdagen kenbaar bij de deelnemer.

5. De overeenkomst komt – na goedkeuring van de inschrijving – tot stand op de dag dat BorderRun via elektronische weg een bevestiging naar de deelnemer verzendt.

Artikel 5 Algemene juridische bepalingen

1. BorderRun stelt deze algemene voorwaarden voordat de overeenkomst tot stand komt langs elektronische weg aan de deelnemer beschikbaar en op een zodanige wijze dat de deelnemer deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.

2. Indien de beschikbaarheidsstelling van deze algemene voorwaarden zoals genoemd in lid 1 redelijkerwijs niet mogelijk is, geeft BorderRun bij de deelnemer aan op welke wijze de deelnemer de algemene voorwaarden wel kan inzien. Daarbij kan de deelnemer BorderRun verzoeken om de algemene voorwaarden kosteloos en zo spoedig mogelijk langs elektronische weg of op andere wijze naar de deelnemer toe te zenden.

3. De algemene voorwaarden en de naar de deelnemer toegezonden bevestiging vormen de gehele juridische overeenkomst tussen de deelnemer en BorderRun.

4. BorderRun is gerechtigd om kennisgevingen – zoals een wijziging van de algemene voorwaarden – per e-mail of per gewone post aan de deelnemer verstrekken.

Artikel 6 Herroepingsrecht deelnemer

1. De deelnemer kan de overeenkomst met BorderRun gedurende een bedenktijd van 14 dagen – zonder opgaaf van reden – ontbinden.

2. De herroepingstermijn – zoals bedoeld in lid 1 – loopt vanaf het moment dat BorderRun de inschrijving van de deelnemer heeft geaccepteerd middels een bevestiging en de overeenkomst tussen partijen dus tot stand is gekomen.

3. Ingeval van tijdige herroeping is BorderRun verplicht om de reeds verrichte betalingen door de deelnemer binnen 14 dagen – nadat de deelnemer de herroeping bij BorderRun kenbaar heeft gemaakt – aan de deelnemer te restitueren.

Artikel 7 Organisatie

1. BorderRun zal het evenement naar beste weten en kunnen, en in overeenstemming met de eisen van goede professionele praktijk uitvoeren, organiseren. Voornoemde houdt uitsluitend een verplichting tot het leveren van een zo goed mogelijke inspanning in.

2. Het staat BorderRun vrij om de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen of uit te besteden aan (een) derde(n).

3. BorderRun behoudt zich het recht voor om – zonder voorafgaande kennisgeving – wijzigingen aan te brengen in het schema van een evenement.

Artikel 8 Wetgeving, regelgeving en verzekering

1. Het is de deelnemer niet toegestaan om – onder andere tijdens het evenement – in strijd met het bepaalde in de algemene voorwaarden, de relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen geldend in Nederland en de zorgvuldigheid die het maatschappelijk verkeer betaamt te handelen.

2. Indien het evenement geheel of gedeeltelijk in het buitenland plaatsvindt, dient de deelnemer eveneens conform de toepasselijke wet- en regelgeving – zoals snelheidsregels, verkeersregels, veiligheidsregels, regels aangaande de registratie van het voertuig, regels omtrent de rijbevoegdheid, regels ten aanzien van de verzekeringsverplichting en regels omtrent het houden van alcohol, drugs en andere verdovende middelen – van het betreffende land te handelen.

3. De deelnemer geeft BorderRun uitdrukkelijk toestemming om persoonlijke informatie van de deelnemer aan derden te verstrekken indien dit naar het oordeel van BorderRun nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst.

4. De deelnemer dient tijdens het evenement volledig rijbevoegd te zijn en is verplicht om een geldige voertuigregistratie bij zich te dragen.

5. De deelnemer is verplicht om het voertuig en zichzelf behoorlijk te verzekeren. Onder een behoorlijke verzekering wordt in ieder geval verstaan een: a. wettelijke aansprakelijkheidsverzekering; b. een verzekering ten aanzien van letselschade en/of overlijden; c. zorgverzekering; d. verzekering ten aanzien van schade aan eigendomen. De deelnemer dient tijdens het evenement de verzekeringspapieren ten behoeve van voornoemde verzekeringen bij zich te dragen.

Artikel 9 Gedragscodes deelnemer

1. De deelnemer is verplicht om een door BorderRun gegeven aanwijzing en/of instructie op te volgen.

2. De deelnemer dient tijdens het evenement de veiligheid van anderen en zichzelf te bewaken. Zodra het rijvermogen van de deelnemer – door bijvoorbeeld ziekte, gebrek aan voldoende rust, medicijnen en/of invloed van verdovende middelen – afneemt, mag de deelnemer tijdens het evenement geen enkel voertuig berijden.

3. De deelnemer is niet toegestaan om (hard)drugs, alcoholhoudende dranken, vuurwerk, (vuur)wapens of andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen dan wel bij zich te dragen tijdens het evenement. Eveneens is de deelnemer niet toegestaan om onder invloed van (hard)drugs c.q. andere verdovende middelen en/of alcoholhoudende dranken tijdens het evenement een voertuig te berijden.

4. De deelnemer is niet toegestaan om tijdens het evenement te concurreren – bijvoorbeeld ten aanzien van snelheid – met andere deelnemer.

5. De deelnemer is niet toegestaan om met andere deelnemers dan wel bezoekers weddenschappen – in welke vorm dan ook – aan te gaan.

Artikel 10 Sponsors en stickers

1. Persoonlijk sponsorschap ten aanzien van de deelnemer is uitsluitend toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van BorderRun. Ingeval die toestemming ontbreekt en de deelnemer maakt evenwel reclame dan is BorderRun bevoegd de deelnemer van het evenement te verwijderen zonder dat deze recht heeft op restitutie van de reeds betaalde vergoeding aan BorderRun.

2. De deelnemer geeft BorderRun toestemming om stickers ten aanzien van het evenement en/of sponsoren van BorderRun op zijn voertuig te plaatsen. Gedurende het evenement is de deelnemer gehouden om de stickers schoon en zichtbaar te houden.

3. BorderRun is niet aansprakelijk voor de schade die (eventueel) voortvloeit uit het aanbrengen en/of verwijderen van de stickers.

Artikel 11 Beeldmateriaal evenement

1. BorderRun is gerechtigd om (delen van) het evenement en de deelnemer op beelddragers te doen vastleggen en dit beeldmateriaal te veelvoudige en openbaar te maken alsmede derden toestemming te verlenen tot dergelijke verveelvoudiging en/of openbaarmaking. BorderRun behoudt zich eveneens het recht voor om het beeldmateriaal aan te passen en/of in het beeldmateriaal namen te noemen dan wel geluid te gebruiken zonder dat de deelnemer zich kan beroepen op zijn privacy- of soortgelijke rechten.

2. De deelnemer is uitsluitend gerechtigd om (delen van) het evenement voor persoonlijke- en niet-commerciële doeleinden op beelddragers te doen vastleggen. Tenzij BorderRun voorafgaande schriftelijk toestemming heeft gegeven, is de deelnemer niet bevoegd om beeldmateriaal van het evenement op een website, drukwerk en/of televisieprogramma te plaatsen.

3. De deelnemer draagt zijn industriële en intellectuele eigendom, zoals auteursrechten, op beeldmateriaal over aan BorderRun zonder dat hiervoor een nadere overdracht zal zijn vereist en zonder dat de deelnemer recht heeft op een vergoeding hiervoor.

Artikel 12 Risico deelnemer

1. De deelnemer draagt tijdens het evenement het risico voor verloren, gestolen en/of beschadigde goederen of voertuigen, alsmede ongelukken, blessures en/of andere calamiteiten.

2. De deelnemer is verantwoordelijk voor de zaken die hij tijdens het evenement bij zich draagt dan wel voor de zaken die zich in het voertuig bevinden. De deelnemer draagt het risico voor de gevolgen van het bij zich dragen van de betreffende zaken.

 Artikel 13 Weigering deelname

Indien de deelnemer enige bepaling uit deze algemene voorwaarden – met name artikel 8, 9 en 10 – overtreedt, dan is BorderRun gerechtigd om de deelnemer de toegang tot het evenement te weigeren alsmede van het evenement te doen verwijderen. De deelnemer draagt volledig het risico voor de (eventuele) voortvloeiende schade uit het overtreden van enige bepaling uit deze algemene voorwaarden. De deelnemer vrijwaart BorderRun voor de schade en BorderRun is gerechtigd om de betreffende schade bij de deelnemer in rekening te brengen.

Artikel 14 Annulering en ontbinding

1. De deelnemer kan de overeenkomst tot twee (2) maanden voorafgaand aan het evenement waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven annuleren. De deelnemer heeft in dit geval recht op terugbetaling van een reeds betaalde voorschot c.q. aanbetaling.

2. De deelnemer dient de annulering schriftelijk aan BorderRun kenbaar te maken.

3. Indien de deelnemer de overeenkomst minder dan een (1) maand voorafgaand aan het evenement waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven annuleert, zal BorderRun trachten een vervanging van de deelnemer te contacteren. Indien de plaats niet kan worden ingevuld heeft de deelnemer in dit geval geen recht op terugbetaling van een reeds betaalde voorschot c.q. aanbetaling.

4. BorderRun heeft, onverminderd haar wettelijke bevoegdheden tot ontbinding en opschorting, het recht de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering van haar uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te schorten, tenminste indien een van de volgende gebeurtenissen intreedt: a. de deelnemer in strijd met wettelijke regelingen of bepalingen handelt; b. de deelnemer in strijd met de algemene voorwaarden handelt; c. ten laste van de deelnemer beslag is gelegd; d. de deelnemer onder curatele of bewind wordt gesteld; e. de deelnemer anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest. De deelnemer is verplicht om BorderRun onmiddellijk in kennis te stellen van het intreden van een in sub c tot en met e bedoelde gebeurtenis. De deelnemer heeft in de gevallen van sub a tot en met e geen recht op restitutie van de reeds betaalde vergoeding.

Artikel 15 Betaling

1. Terstond nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, ontvangt de deelnemer van BorderRun per e-mail een factuur ten aanzien van het evenement waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven.

2. De deelnemer kan het verschuldigde bedrag middels overboeking of betalingsverkeer via de website aan BorderRun voldoen.

3. De deelnemer dient het verschuldigde bedrag uiterlijk binnen de op de factuur gestelde termijn aan BorderRun te voldoen.

4. BorderRun neemt passende veiligheidsmaatregelen in acht ten aanzien van elektronische betalingen.

5. Het verschuldigde bedrag ziet enkel toe op de deelname van een evenement. Uitgave ten aanzien van benzine, veerboot, voedsel, drank boetes, persoonlijk verlies of andere kosten van welke aard dan ook komen uitsluitend voor rekening van de deelnemer.

6. De deelnemer heeft in geen enkel geval – ook niet indien de deelnemer om welke reden dan ook de route niet kan uitrijden – recht op restitutie van het verschuldigde bedrag, tenzij de deelnemer zich tijdig beroept op zijn herroepingsrecht zoals bepaald in artikel 6.

7. Indien op het schema van het evenement een overnachting staat gepland, dan dient de deelnemer voor de locatie waar overnacht wordt een borgstelling – middels een creditcard – van een bepaald bedrag te verstrekken.

Artikel 16 Incasso

Indien de deelnemer het verschuldigde bedrag niet binnen de overeengekomen betalingstermijn volledig heeft betaald en BorderRun de deelnemer nogmaals veertien (14) dagen de mogelijkheid heeft gegeven om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen, is de deelnemer in verzuim. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die BorderRun dient te maken ter incasso van hetgeen de deelnemer ten onrechte onbetaald laat, komen voor rekening van de deelnemer.

Artikel 17 Intellectueel eigendom

BorderRun behoudt zich alle rechten op intellectueel eigendom voor met betrekking tot producten/diensten – waaronder (dele van) het programmaboekje, posters, flyers en of andere door BorderRun geproduceerd materiaal – welke zij gebruikt of gebruikt heeft en/of ontwikkelt in het kader van het georganiseerde evenement.

Artikel 18 Aansprakelijkheidsbeperking

1. BorderRun is slechts aansprakelijk voor zover uit dit artikel blijkt. Hetzelfde geldt voor door BorderRun ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.

2. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van BorderRun gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van BorderRun en/of zijn ondergeschikte(n).

3. BorderRun is niet aansprakelijk ingeval van overmacht.

4. De aansprakelijkheid van BorderRun is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van BorderRun in het betreffende geval zal worden uitgekeerd. Indien de verzekeraar van BorderRun niet, dan wel slechts gedeeltelijk, uitkeert is de aansprakelijkheid van BorderRun beperkt tot het maximale bedrag dat aan de deelnemer is gefactureerd.

5. Het bijwonen van een evenement geschiedt door de deelnemer geheel op eigen risico.

6. BorderRun is niet aansprakelijk voor: a. schade ten gevolg van verlies, beschadiging of diefstal van een aan de deelnemer toebehorende naar het evenement meegebrachte zaak; b. schade van de deelnemer veroorzaakt door een andere deelnemer dan wel bezoeker van het evenement; c. letselschade – waaronder ongelukken, blessures en/of andere calamiteiten – van de deelnemer ten gevolge van het bijwonen van het evenement; d. schade die de deelnemer eventueel lijdt ten gevolge van het feit dat de deelnemer niet de juiste informatie aan BorderRun heeft verstrekt.

7. Indien een deelnemer de toegang tot een land of stad wordt ontzegd, is BorderRun niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende kosten en schade.

Artikel 19 Overmacht

1. BorderRun is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de deelnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, BorderRun geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BorderRun niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van BorderRun of van derden daaronder begrepen.

Artikel 20 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsverhoudingen van de deelnemer met BorderRun is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

2. Alle geschillen tussen de deelnemer en BorderRun worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter van het arrondissement Zuid-West-Nederland.

Corona Check:


Beantwoord de volgende vragen op de dag van het evenement.

 1. Had je last van hoestklachten in de afgelopen 24 uur?
 2. Had je last van neusverkoudheid in de afgelopen 24 uur?
 3. Had je last van koorts (boven 38° C) in de afgelopen 24 uur?4. Had je last
  van benauwdheidsklachten in de afgelopen 24 uur?
 4. Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of
  benauwdheidsklachten?
 5. Heb je het coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
 6. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het coronavirus en heb je in de afgelopen 14 dagen contact met
  hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
 7. Ben je in thuisisolatie omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld?
  Indien u 1 of meerdere vragen met Ja kunt beantwoorden dient u dit direct te melden bij de organisatie. U zult hierdoor niet mee mogen doen en we zullen een passende oplossing aanbieden.
 8. Hygiëne
  • Was vaak uw handen
  • 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen.
  • Voordat u naar buiten gaat, als u weer thuis komt, als u uw neus heeft gesnoten, en natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest.
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
  • Was daarna uw handen.
  • Schud geen handen.
  1,5 meter afstand houden
  • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
  • Dit geldt voor iedereen: op straat, in winkels of andere gebouwen en op het werk, ook als u een vitale functie heeft. Mensen die tot één huishouden behoren, hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren.
  Ook uitgezonderd is het ondersteunen van hulpbehoevenden, zoals het duwen van een rolstoel.
  • Door 1,5 meter afstand te houden is de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten.
  • Als u ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden: ga weg.